Skip to content

Altium

Altium Designer е софтуерен продукт за печатни платки, FPGA и софтуер за вградени системи, обвързан със съответстващите библиотеки и документи на всяка стъпка от проектирането.

Проектирането на печатната платка вече не е само въвеждане на схема и опроводяване на платка, а може да включва и програмируема логика и специализиран софтуер. Симулацията на схемата и целия проект също е често срещана практика.

С инсталацията на Altium Designer вече имате всичко необходимо, за да доведете една принципна схема до готов за производство и монтаж продукт.

 

Altium Designer осигурява обединена среда за изграждане на електронни продукти, събирайки всички етапи от проектирането в една система, включваща:

- Въвеждане на принципна схема

- Проектиране на физически модел на печатна платка

- FPGA хардуерно проектиране

- Вграждане на FPGA системи и програмирането им (с помощта на експериментална платка, като Altium NanoBoard)

- Създаване на вграден софтуер

- Едновременна симулация на аналогови и цифрови сигнали

- Анализ на параметрите на всеки сигнал поотделно

- Непрекъсната взаимовръзка между отделните модули на Altium чрез т.н. обединен информационен модел

- Подготовка на печатната платка за производство

 

Модулът за принципни схеми осигурява бърз и лесен начин на въвеждане чрез:

- Подбиране на подходящи библиотеки

- Схемен редактор (поставяне на елементи, въвеждане на връзките между тях и проверка)

- Връзка с елементната база на дистрибуторите и достъп до каталозите на производителите на съответните елементи, както и възможност за сравнение направо в самата среда на модула

- SPICE симулатор на аналогови и цифрови сигнали

- Анализ на параметрите на сигналите, на ниво принципна схема

- Експортиране на нетлист

- Създаване на многозадачна, йерархична схема и възможност за запаметяване  и маркиране на най-използваните блокове от дизайна

Модулът за печатни платки на Altium Designer позволява:

- Управление на библиотеките за отпечатъци

- Поставяне на елементите

- Ръчно и автоматично опроводяване

- 3Д изобразяване на печатната платка

- Анализ на параметрите на сигналите

- Подготовка за производство чрез създаване на Gerber и ODB++ файлове

FPGA (Field-progammable Gate Array) модулът, интегриран в Altium предоставя следните възможности:

- Синхронизация между FPGA, PCB и симулациите на проекта

- VHDL симулация и тестване

- FPGA програмна среда за най-разпространените микроконтролери и процесори

 

Препоръчителни системни изисквания

 • Windows 7 (32-bit или 64-bit)
 • Intel® Core™ 2 Duo/Quad 2.66 GHz или еквивалентен
 • 4 GByte RAM
 • 10 GByte място на твърдия диск (Install + User Files)
 • Два монитора с резолюция поне 680×1050(widescreen) или 1600×1200(4:3)
 • NVIDIA® GeForce® 80003 series, 256 MB (или повече) видео карта
 • USB2.0 port (ако ще се свързва с NanoBoard-NB2 или NanoBoard-3000)
 • Adobe® Reader® 8 или по-нова версия
 • DVD-Drive
 • Интернет връзка
 • Microsoft Excel (необходим за BOM-файловете )

Забележка:

1. Продуктът е тестван и на Windows Vista и Windows XP.

2. За да се възползвате от предиствата на АGE (Accelerated Graphics Engine), включващ 3D визуализация, вашата видео карта трябва да поддържа DirectX 9.0c и Shader model 3.

3. Тестовете са проведени на 8500 GT, 256mb

 

Минимални системни изисквания

 • Windows XP SP2 Professional
 • Intel® Pentium™, 1.8 GHz или еквивалентен процесор
 • 2 GByte RAM
 • 3.5 GByte място на твърдия диск (Install + User Files)
 • Основен монитор с резолюция 1280×1024

  Препоръчително: втори монитор с резолюция 1024×768

 • NVIDIA® GeForce® 6000/7000 series, 128 MB видео карта или еквивалентна
 • USB2.0 port (ако ще се свързва с NanoBoard-NB2 или NanoBoard 3000)
 • Adobe® Reader® 8 или по-нова версия
 • DVD-Drive
 • Интернет връзка
 • Microsoft Excel (необходим за BOM-файловете)

Забележка:

1. Продуктът е тестван и на Windows Vista и Windows 7 (32-bit и 64-bit).

2. За да се възползвате от предиствата на АGE (Accelerated Graphics Engine), включващ 3D визуализация, вашата видео карта трябва да поддържа DirectX 9.0c и Shader model.

 

Някои от основните предимства на Altium Designer 10

 

Цялостна среда за разработка

 • Обединен информационен модел
 • Обединява всички стъпки от процеса на разработка в едно приложение: „От  идеята до производството”

 

Управление на данновата и елементната база

 • Синхронизация на страниците с управление версиите на проекта и системните файлове
 • Подобрен интегритет на проектните данни, чрез контрол на версиите на проекта
 • Управление на елементната база през целия развоен процес, включващ
  • Намиране на конкретен елемент във всеки информационен или развоен документ („къде се ползва“)
  • Контрол на версиите на проекта и цикъла на работа на изделието

 

Улеснена инсталация на продукта

 • Лесен и разбираем за потребителя инсталационен процес
 • Непосредствен достъп до нови технологии и подобрения на продукта (непрекъсната връзка със сървъра на Altium)

 

Съвместимост с Windows 7

 • Altium Designer 10 е разработен да поддържа изцяло средата на Windows 7

Импортиране/ Експортиране на данни

 • Поддържа се импорт и експорт на развойни файлове и библиотеки, създадени в Mentor Expedition, OrCAD, Allegro, PADS, DxDesigner, Cadstar, P-CAD, CircuitMaker, Protel и други

 

Работа в екип върху PCB проекта

 • Дизайнерите по един проект имат едновременен достъп до един и същи файл без това да пречи на работата им
 • По-бързо генериране на документация и подобрени изходни файлове
 • Контрол на версиите в реално време, осигуряващ точно навременно сравнение, заместване и решаване на конфликти между версиите

 

Подръжка на Atmel QTouch

 • Развойна среда за първият в индустрията интегриран сензор за допир
 • Вграден модел на QTouch сензора, което позволява само при въвеждане на геометричните размери на желания панел, да се генерира цялостен модел на печатна платка с всички параметри, нужни за поддръжката на  QTouch дисплия. Това намалява времето по дизайна с над 90%.

 

Подобрена визуализиция при сравнение на различните версии на проекта

 • Версиите на проекта са достъпни през схемния редактор и през модула за печатни платки
 • Версиите на една печатна платка могат едновременно да бъдат сравнени и в 2D и в 3D вариант

 

Унифицирана “cursor-snap” система

 • Видимата и опроводяващата мрежа съвпадат със „snap“ мрежата за компоненти и примитиви
 • Полярна мрежа и „Grid manager“, който предоставя възможност за присвояване на различни цветове или дефиниране на приоритети в PCB

 

Поддръжка на дъги при инструментите за мулти-писти

 • Подобрен „multi-trace“ и интерактивни “differential pair routers” с поддръжка на стилове за дъги

 

PCB 3D видео

 • Възможност за генерация на 3D видео като ръководство за сглобяване на платката, демонстрация на движещи се елементи (ако има), оглед на платката от всички страни

 

Подобрени възможности за симулация

 • Допълнителен интерфейс към симулационните модули като Ansoft и Sisoft

 

2G/3G мобилна връзка

 • Поддръжка на интернет мобилна услуга – GSM-GPRS-GPS развойни платки към Altium NanoBoard

 

Aldec симулатор

 • Aldec HDL OEM симулаторът е предназначен за симулация на VHDL или  Verilog кодове
 • Оптимизирана проверка за VHDL/Verilog разработки, отлична симулационна технология, по-обяснителни съобщения за грешки

 

Soft design – Debugging

 • Лесен достъп до регистрите на процесора
 • Възможност за свързване на вградения дебъгер към стартираното приложение по всяко време (не е нужно да се започва от началото на програмата)